เรียน ผู้ส่งบทความและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25

ด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งยังไม่สามารถทราบได้แน่ชัดว่า สถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติเมื่อใด อีกทั้งการขยายระยะเวลาการประชุมให้ล่าช้าออกไปจะส่งผลเสียต่อผู้เข้าร่วมการประชุมโดยเฉพาะกลุ่มนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 (NCCE25) สามารถดำเนินการไปได้ตามกำหนดการเดิม คือ ระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายจัดการประชุมฯ จึงพิจารณาปรับรูปแบบการประชุมให้เป็นการประชุมแบบออนไลน์ (Online Conference) และมีการปรับเปลี่ยนกำหนดการสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

- วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 15 พฤษภาคม 2563
- แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์ ภายใน 15 มิถุนายน 2563
- ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 15 มิถุนายน 2563 – 8 กรกฎาคม 2563
- การประชุมวิชาการ NCCE25 15 – 17 กรกฎาคม 2563

สืบเนื่องจากการประชุมที่ปรับเป็นแบบออนไลน์ (Online Conference) จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมลดลงโดยปริยาย ฝ่ายจัดการประชุมฯ กำลังพิจารณาปรับลดอัตราค่าลงทะเบียนลง หลังจากที่ได้ข้อสรุปเรื่องอัตราค่าลงทะเบียน วิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายจัดการประชุมฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป ฝ่ายจัดการประชุมวิชาการ NCCE25

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน หัวข้อการจัดประชุม ส่งบทความ

brightness_auto วิดีโอแนะนำการใช้งาน

แนะนำเว็บไซต์งานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
แนะนำขั้นตอนการส่งบทความ NCCE25

brightness_auto หัวข้อการจัดประชุม

 1. งานวิจัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC Forum)
 2. วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering)
 3. วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Material Engineering, MAT)
 4. วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Engineering and Management, CEM)
 5. วิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Engineering, GTE)
 6. วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ (Intelligent Transportation, Traffic and Logistics Engineering, TRL)
 7. วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resource Engineering, WRE)
 8. วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Survey and Seographic Information System Engineering, SGI)
 9. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environmental and Energy Engineering, ENV)
 10. วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Engineering,INF)
 11. วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (Civi Engineering and Education, CEE)
 12. วิศวกรรมและเทคโนโลบีการป้องกันประเทศ (Defense Engineering and Technology, DET)

brightness_auto กำหนดการสำคัญ

#กิจกรรม #วันที่
เปิดรับบทคัดย่อ 15 พฤศจิกายน 2562 - (ขยายเวลาถึง 15 มีนาคม 2563)
แจ้งผลพิจารณาบทคัดย่อ ภายใน 31 มีนาคม 2563
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 15 พฤษภาคม 2563
แจ้งผลพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์ ภายใน 15 มิถุนายน 2563
ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 15 มิถุนายน 2563 – 8 กรกฎาคม 2563
การประชุมวิชาการ NCCE25 15 - 17 กรกฏาคม 2563

brightness_auto หลักการและเหตุผล

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 (NCCE25)
การจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 มาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นครั้งที่ 25 ในปีนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามีอายุครบ 25 ปี ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีเจ้าภาพร่วมเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ซึ่งจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมโยธาในภาคตะวันออก 3 สถาบัน ได้แก่ (i) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ii) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ (iii) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) โดยการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมโยธาและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
การประชุมครั้งนี้อยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “วิศวกรรมโยธากับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อให้ความสนใจต่อโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) หรือ EEC ซึ่งจะเกิดโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานมากมายในบริเวณภาคตะวันออก เช่น ระบบราง, สนามบิน, ท่าเรือ, และเมืองใหม่ ซึ่งต้องการองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน จึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดโลกของการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธาระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการและนิสิตนักศึกษาด้านวิศวกรรมโยธาในสถาบันอุดมศึกษา วิศวกรโยธาที่ปฏิบัติวิชาชีพ รวมทั้งประชาชนที่สนใจ โดยเป็นการนำเสนอข้อมูลและผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวข้องกับ EEC เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาชีพ การถ่ายโอนเทคโนโลยี และรับรู้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นช่องทางในการต่อยอดนวัตกรรม งานวิจัย และประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมโยธา รวมทั้งเป็นการนำผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นไปใช้งานจริงให้เกิดประโยชน์ในภาพรวม ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

brightness_auto รูปแบบการจัดงาน

1. การนำเสนอผลงานวิจัยและการประยุกต์
2. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นิทรรศการความก้าวหน้าด้านการวิจัยและเทคโนโลยีทางวิศวกรรมโยธา
4. กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างที่เกี่ยวกับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
NCCE25
ติดต่อ

ผู้ประสานงานการประชุม NCCE25
Email : ncce2563@gmail.com

Website/Facebook

Facebook : https://www.facebook.com/ncce25
Website : http://www.thaince.org/ncce25